استخدام در آی ترا
 


   

 
 

 


توانایی ترجمه

زمینه
سوال امنیتی
شش * پنج

شرایط و قوانین را مطالعه کرده و قبول دارم.


طراحی و اجرا توسط شرکت ستاره سیستم اهواز(اکسین سافت)